Iedereen Kan Sporten Limburg

Provinciaal (sporttak)platform aangepast sport en bewegen

Sport- en bewegen is voor mensen met een beperking (nog) lang niet altijd vanzelfsprekend. Vaak ervaren ze letterlijk en figuurlijk drempels om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Zo is het aanbod niet bekend of passend, ontbreken de juiste hulpmiddelen of begeleiding of er is geen vervoer beschikbaar. De structurele sport en beweegdeelname onder deze doelgroep blijft dan ook achter in vergelijking tot mensen zonder beperking. Zo voldoen ze minder vaak aan de beweegrichtlijnen, is hun wekelijkse sportdeelname lager en zijn ze minder vaak lid van een sportvereniging.

Daarnaast weten we dat sport en bewegen voor mensen met een beperking lokaal niet te organiseren is. Regionale samenwerking is dan essentieel. Ook in Limburg erkennen veel gemeenten het belang van regionale samenwerking en werken ze samen in de regionale “Iedereen Kan Sporten regio’s” Noord-Limburg, Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek of Parkstad. Binnen deze samenwerkingen is gezamenlijk beleid geborgd en zijn regionale consulenten aangesteld om hier uitvoering aan te geven en om sport en bewegen voor mensen met een beperking te stimuleren en mogelijk te maken.

Iedereen Kan Sporten Limburg is daarbij het provinciale (sporttak)platform. Samen met de Iedereen Kan Sporten regio’s stimuleren we mensen met een beperking tot structurele sport- en beweegdeelname en verruimen we de mogelijkheden hiertoe.

Meer aandacht voor aangepast sporten in Limburg.

Ook in Limburg erkennen veel gemeenten het belang van regionale samenwerking, daarom werken ze samen in de ‘Iedereen Kan Sporten regio’s’.

Ben je woonachtig of actief in een regio die niet valt binnen bovenstaande samenwerkings-verbanden? Neem dan contact met ons op!